Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

В ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), влизащ в сила от 13.07.2018 г. с отделни изключения.

Накратко, промените, имащи отношение към Перфект Счетоводство, са следните:
1. В приложение № 13 (Справка – декларация за данък върху добавената стойност) в забележката думите „Този формуляр се попълва задължително на машина.“ се заличават.
2. В приложение № 13 (Справка – декларация за данък върху добавената стойност) отпада изискването за печат, т.е. редът
„Дата на съставяне: ………….. Длъжност: ………… Подпис и печат: …………….“
се изменя така:
„Дата на съставяне: ………….. Длъжност: ………… Подпис: ………“.

За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат досегашните образци на приложение № 13 (Справка-Декларация по ДДС). Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Изброените по-горе промени, имащи отношение към модул Перфект Счетоводство, ще бъдат включени в следващата версия на модула.

13.07.2018 г.