Промени в Наредба № 3 от 2010 г. относно подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

Промени в Наредба № 3 от 2010 г. относно подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ

В ДВ, бр. 66 от 10. 08. 2018 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Промените в Наредбата са с цел синхронизране на разпоредбите й с промените в ЗЗБУТ, обнародвани в ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 08.12.2017 г., като са отменени разпоредбите, които са свързани със задължението за подаване на уведомление при липса на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране по чл.15 от ЗЗБУТ.

10.08.2018 г.