ПЕРФЕКТ Счетоводство

Перфект Счетоводство е модул от софтуерната счетоводна система Перфект, който дава възможност за счетоводно обслужване на малки, средни и големи фирми и организации. Съчетава в себе си удобство, функционалност, опростеност и бързина.

Позволява работа с неограничен брой фирми, при това без допълнително заплащане. Подходящ е за ежедневна обработка на множество операции, както за счетоводни къщи, така и за отделни предприятия. Предоставя възможност за редактиране, анулиране и изтриване на документи.

В модул Перфект Счетоводство се позволява приемане на контирани документи от други модули от Перфект: Складово стопанство, Фактуриране, Труд и работни заплати и Дълготрайни активи.

ПЕРФЕКТ Счетоводство

ПЕРФЕКТ СЧЕТОВОДСТВО

Запознайте се с функционалностите и изпробвайте  възможностите на Перфект Счетоводство

Кратко представяне на възможностите на Перфект Счетоводство:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Бързо инсталиране и внедряване във фирми и организации
•  Позволява работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, както и едновременната работа на голям брой потребители  с единна база от данни – дори в една и съща фирма и един и същ отчетен период
•  Удобен потребителски интерфейс, работата с модула е максимално опростена и ясна – липсват преходи между различни екрани, които могат да объркат потребителите

ВЪЗМОЖНОСТИ
•  Индивидуален сметкоплан с нива и партидна аналитичност, подходящ за всякаква разнородна дейност
•  Използване на шаблони на често използвани операции, чрез което се постига бързина при въвеждане
•  Осчетоводяване на операции с валути, кръстосано валутно осчетоводяване
•  Осчетоводяване на операции със сложни контировки и транзиторни контировки – с насочващи сметки
•  Осчетоводяване на количества и изчисляване среднопретеглена стойност
•  Следене номерата на документите и проверка за дублиране на документи при въвеждане
•  Автоматично приключване на сметки, приключване на множество сметки по шаблон
•  Редактиране, анулиране и изтриване на документи, с въответствие с правата на потребителите

СПРАВКИ
•  Хронология на счетоводни документи/операции и подреждане по папки
•  Салда и обороти на сметки и партиди в лева, валута и количества
•  Оборотна ведомост – по сметки, партиди, контрагенти
•  Главна книга, ПКО, РКО и Касова книга
•  Валутни салда и обороти по сметки и партиди
•  Валутна оборотна ведомост по сметки, партиди, контрагенти
•  ДДС – дневници, справка-декларация, VIES – експорт на необходимите файлове за НАП
•  Справка Приспадане на ДДС
•  ОПР, Паричен поток, Баланс, Собствения капитал, Елементи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, АРХИВИ
•  Експорт на справки, документи и номенклатури към MS Excel; MS Word, PDF, HTML.
•  Експорт и импорт настройки на сметкоплан и годишни отчети от една фирма във друга
•  Системно архивиране на всички данни, фирмено и годишно архивиране за избрана фирма

Софтуерната счетоводна система Перфект Счетоводство е подходяща за:

•  Счетоводно обслужване на малки, средни и големи фирми и организации – без значение от големината на фирмата, нейния месечен и годишен документооборот и броя потребители, които работят с данните ѝ, софтуерната система може да се справи ефективно с поставената му задача

•  Счетоводно обслужване на множество фирми от счетоводни къщи – без значение от броя фирми, които счетоводната къща обслужва, софтуерната система предлага богата гама от инструменти за прехвърляне на номенклатури и настройки от една фирма във друга – годишен сметкоплан с неговите нива и аналитичности, настройки на годишни отчети, шаблони на често използвани операции, списък с контрагенти. Без допълнително заплащане за брой обслувани фирми.

Счетоводно обслужване в отделни фирми и предприятия

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимална конфигурация: CPU: 1.0GHz, RAM: 1GB, Disk space: 100MB, Monitor Resolution: minimum 1024 x 768, OS: Windows XP
• Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit. Изисквания за кирилизирана операционна система.

ДЕМО ВЕРСИЯ:
1. Изтеглете файлът  PerfektAccount.zip  като кликнете върху линка. Изберете Save (Запиши) за да изтеглите файла в локална директория на Вашия компютър
2. Разархивирайте  PerfektAccount.zip от локалната директория на Вашия компютър, в която го записахте.
3. Стартирайте PerfektAccount.exe като използвате Run as administrator (Изпълни като администратор). Възможно е да се изисква потвърждение за стартиране.
4. Следвайте инструкцията на инсталационната програма.
5. След успешно инсталиране ПЕРФЕКТ Счетоводство Демо ще се стартира автоматично.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕМО ВЕРСИЯТА:
• Работа само с една демонстрационна фирма
• Няма възможност за отпечатване на екраните

ОСОБЕНОСТИ СЛЕД ИНСТАЛАЦИЯ: Трябва да се обърне внимание на следните особености за да се избягнат проблеми с графичния интерфейс на приложението:
• През Control Panel/Display properties/Settings/Advanced – опцията Font size да е установена на Small Font (100%)
• През Control Panel/Regional and language options – в раздели Regional options и Advanced да е избрано Bulgarian

ВЕРСИЯ 8.61.5.0 / 17.09.2018

■  Добавяне нови възможности в Перфект Счетоводство при импорт на данни от XML формат от други системи (Складово стопанство, Фактуриране):
– импортиране на количества
– импортиране на Контрагенти към номенклатурата Контрагенти

Версия 8.61.3.0 / 10.07.2018

■  Данъчна декларация по ЗДДС – промяна, свързана със закръглението на сумата на данъчния кредит при наличие на частичен данъчен кредит (кл.42 * кл.33)
■  По подразбиране е подбран подходящ код в поле “Вид на документ” – 01 фактура, в съответствие с избрана операция в поле “Наименование на операцията” – Продажба (22) и Продажба (25).

Версия 8.61.2.0 / 01.06.2018

■  Работа с Firebird SQL Server 2.5 – адаптиране на партидните справки “Обротна ведомост по партиди” и “Салда по партиди”.
■  Малка корекция в справка “Обротна ведомост” – не се сортираше изцяло извадката по колоните със стойности.

Версия 8.60.4.11 / 25.04.2017

Изменения в програмата в следствие промени в ППЗДДС за данъчни периоди след 31.03.2017 г. (ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) В екрани “Счетоводна справка”, “ПКО” и “РКО”:
■  в поле “Вид на документ” е добавен нов код 95: “Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС” – важи само за продажби
■  по подразбиране е подбран подходящ код в поле “Вид на документ” в съответствие с избраната операция в поле “Наименование на операцията”.

Версия 8.60.3.10 / 21.02.2017

■  Добавяне на поле “ИН по ЗДДС” като видима колона във всички справки, в които се показват данни за контрагенти.
■  Във експортирания файл от тип CSV вече се показват и сумарните данни за справки Обороти, Вземания, Задължения.
■  Във всички екрани на програмата при експортиране към файл, се използва по подразбиране шрифт Arial.
■  В екраните за въвеждане на партиди към сметка (Счетоводна справка, РКО, ПКО) автоматично се намалява шрифта на цифрите на партидите при използване на повече от 3 цифри.

Версия 8.60.3.9 / 31.01.2017

■  Промени в годишен отчет “Отчет на приходите и разходите” – премахнати са редовете за “Извънредни приходи” и “Извънредни разходи”, включително на печат. В сила от 01.01.2016 г.
■  Леки визуални промени в годишни отчети “Баланс”, “Паричен поток” и “Дълготрайни активи”.

*
Дължи се допълнително заплащане от 10 лв. плюс цената на сервиза.

Версия 8.60.1.6 / 10.01.2017

■  Корекция на проблем от предходната версия на Счетоводство – 8.60.0.5.

Версия 8.60.3.9 / 03.11.2016

■  Справки Вземания / Задължения – възможност за изготвяне на сумарни редове по поле уникален номер на документ, които показват сумата на всеки документ. Досега се показваха само статиите на документите, сега вече могат да се показват и самите документи, като чрез опцията “Покажи само сумарните редове” могат да се покажат само документите (без техните статии).
■  Справки Вземания / Задължения – на печат документите се показват с леко сив оттенък, за да се различават от статите.
■  Справки Вземания / Задължения – нова опция “Скрий редовете на изцяло погасените документи”, която се използва само когато е отбелязана опцията “Погасени”. Тази опция скрива документите, които са изцяло погасени.
■  Справки Вземания / Задължения – показване на надвнесени суми по време на погасяване на документи (при осчетоводяване на плащания). Надвнесените суми не могат да се ползват при последващи плащания, но ако сметката е указана двустранно (както за Вземане, така  и за Задължение), и плащането е погасявало например Задължение, то надвнесената сума ще остане (ще се вижда) като остатък за Вземане (в справка Вземания).
■  Дневници по ДДС – вече не се печатат наименованията на колоните на всяка страница, а само на първата от тях, а на всяка следваща страница се показва само поредния номер на колоната.
■  Експорт към файлов формат CSV на някои от най-често използваните справки, при което върху тях в Excel (или в друг аналогичен продукт за работа с таблици) може да се прилагат формули и да се дообработват при желание на потребителя. Справките, в които е достъпна тази нова функционалност са: – Обороти – Оборотна ведомост – Оборотна ведомост по контрагенти – Количества на сметка – Вземания – Задължения – Валутни обороти – Валутна оборотна ведомост по контрагенти
■  След затваряне на документ, отворен в произволна справка, програмата се позиционира отново в/у реда на този документ или на следващия подред документ (ако текущо отворения документ бъде изтрит).
■  Годишен финансов отчет “Отчет Приходи и Разходи” – настроен според изискванията за 2016 г. – премахната е възможността за настройка на т. 9 на 2 места от отчета за периоди след 2016 година (включително).
■  Ускорение при генериране на справки “Вземания”, “Задължения”, “Дневник на покупките” и “Дневник на продажбите”.
■  Добавени 2 нови полета в печата на “Счетоводна справка”, “РКО” и “ПКО”:
– Съставител – показват се имената на потребителя, който е влязал в системата
– Подпис

Версия 8.59.0.1 / 09.02.2016

Изменения в програмата в следствие промени в ЗДДС от 01.01.2016 г. и на ППЗДДС за данъчни периоди след 31.01.2016 г. В екрани “Счетоводна справка”, “ПКО” и “РКО”:
■  Добавена е нова операция „Продажба – [16] доставкa на стоки и услуги за лични нужди“.
■  Променена е операция „Продажба – [12] само ДДС – в др. случаи или дост.и дист. продажби със ставка 20%“. В екран Дневник “Продажби”, включително и на печат:
■  Наименованието на колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11“ се заменя с „Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“.
■  Наименованието на колона 16 „Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“. В екран “Справка – Декларация по ДДС”, включително и на печат:
■  Наименованието на клетка 23 се изменя така: „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди **** “.
■  Други текстови промени и добавени забележки в печата на декларацията.

* Дължи се допълнително заплащане от 20 лв. плюс цената на сервиза.

Версия 8.58.3.0 / 28.07.2015

■  Модификация в сортирането на количествени признаци в екрани “Начални салда”, “Счетоводна справка”, “РКО”, “ПКО”.

Версия 8.58.2.0 / 13.05.2015

■  Възможност да се записват ДДС регистрите като файловете на произволен компютър по мрежата.

Версия 8.58.1.0 / 23.05.2014

■  Добавен нов бутон за изключване на автоматичното пресмятане на сумите (според зададен ДДС процент) при въвеждане на документи “Счетоводна справка”, “ПКО”, “РКО”.
■  Възможност за въвеждане десетична точка за количества от цифровата клавиатура (NUMPAD) при клавиатурни подредби на български (т.е. работеща точка на NUMPAD-a при текущо активна клавиатурната подредба на български език).
■  Възможност за бързо извикване на контрагент по код при въвеждане на документи “Счетоводна справка”, “ПКО”, “РКО”. Опцията е добавена като настройка.
■  Възможност за автоматично генериране на Сторно документи за всички видове документи от справка “Документи”.
■  Възможност за избор на вид документ с код 81 и 82 – “отчет за извършените продажби”, без да е въведена сума на документа.
■  Корекция на проблем, свързан с кредитно известие, което не се показва в справки “Оборотни ведомост по контрагенти” и “Валутна оборотни ведомост по контрагенти”. Ако това е единствен документ за отчения период, сумата му не се отразява в справките, което съответно води до скриване на контрагент от справките.
■  Настроено е дясно подравняване на количествените колони в справки “Количества на сметка” и “Оборот на сметка”.
■  При въвеждане на документ като “Друга операция” полето за “Доставка по чл. 163А” е заложено да е невидимо.
■  Възможност за разглеждане на въведените количества чрез бутон “К” при отваряне на записан документ.
■  Възможност за печат на справки “Оборот на сметка” и “Главна книга” при липса на данни в справките.

Задължително е прилагане на “Проверка и поправка на БД” заради възможността за изключване на ДДС процента.

* Дължи се допълнително заплащане от 10 лв. плюс цената на сервиза.

Версия 8.56.2.1 / 17.01.2014

■  Добавена възможност за работа по специален режим за касова отчетност на ДДС, във връзка с промени в ПЗДДС, влизащи в сила от 01.01.2014 г.
■  Добавено поле при въвеждане на документ за “Доставка по чл. 163а от ЗДДС”, във връзка с промени в ПЗДДС, влизащи в сила от 01.01.2014 г.
■  Добавена проверка дали е попълнено поле “Предмет на сделката” при операции за покупки и продажби за целите на дневниците по ЗДДС.

* Дължи се допълнително заплащане от 30 лв. плюс цената на сервиза.

Версия 8.55.0.0 / 07.11.2013

■  Модификация в генерирането на уникален номер при осчетоводяване на документ – при едновременна работа от няколко работни места с използване на бутон “Спри осчетоводяването”.
■  Модификация в справка “Валутна оборотна ведомост по контрагенти”, касаеща алгоритъма на пресмятане на стойността за полета “Валутно начално салдо ДТ/КТ”.

Версия 8.53.0.0 / 02.04.2013

Промени в ППЗДДС от 15.03.2013 г. – в наименованието на операция “Продажба [21] Доствка по чл. 140, 146, 173, ал. 1-4” отпада текста “, ал. 1-4” в екраните:
■  В Дневник на продажбите – предпечатен екран
■  В справка – Декларация по ДДС – основен екран + предпечатен екран

Версия 8.52.0.0 / 04.06.2012

■  Промени в ППЗДДС, влизащи в сила от 01.06.2012 г. – думите “7/9 %” се заменят с “9 %” в екрани “Дневник на продажби”, Справка “Данъчна декларация по ДДС”, “Счетоводна справка”, “РКО”, “ПКО”.
■  Справка “Приспадане на ДДС” – в екран “Данъчна декларация по ДДС” при попълване данни в полета “Дан.акт No”/”дата”, промените да се отразяват за текущия месец в справка “Приспадане на ДДС”.

Версия 8.50.0.0 / 06.03.2012

■  Промени в ППЗДДС, влизащи в сила от 01.03.2012 г. – изходните файлове, които програмата генерира за отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация се попълват със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251.

Версия 8.49.6.0 / 03.08.2011

■  Отстранен възможен проблем при възстановяване на контрагенти при системен / фирмен архив – под Windows 7 / Vista