ПЕРФЕКТ Фактуриране

Перфект Фактуриране е модул от софтуерната счетоводна система Перфект, който дава възможност за изготвяне, отпечатване и запис на всички видове фактури (и проформи), дебитни и кредитни известия, както и протоколи по чл.117, утвърдени като официални към настоящия момент, с вградени програмни защити, способстващи за коректно издаване на документите.

Позволява се редакция, анулиране и/или изтриване на документи. Програмата поддръжа номенклатура с артикули, обособени в групи и подгрупи, които могат да се ползват съвместно със ПЕРФЕКТ Складово стопанство. Номенклатури от типа Контрагенти, Валути, ДДС ставки могат да се ползват съвместно със модули ПЕРФЕКТ Складово Стопанство и ПЕРФЕКТ Счетоводство, а всички издадени документи от ПЕРФЕКТ Фактуриране се контират към ПЕРФЕКТ Счетоводство.

ПЕРФЕКТ ФАКТУРИРАНЕ

Запознайте се подробно с функционалностите на Перфект Фактуриране

Кратко представяне на възможностите на Перфект Фактуриране:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Бързо инсталиране и внедряване във фирми и организации
•  Позволява работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, както и едновременната работа на голям брой потребители  с единна база от данни – дори в една и съща фирма
•  Възможност за контиране на всички документи към ПЕРФЕКТ Счетоводство, вкл. Протокол по чл.117 от ЗДДС
•  Удобен потребителски интерфейс, работата с модула е максимално опростена и ясна – липсват преходи между различни екрани, които могат да объркат потребителите

ВЪЗМОЖНОСТИ
•  Фактура, Дебитно/Кредитно известие с или без ДДС
•  Проформа фактура с или без ДДС
•  Протокол по чл.117 от ЗДДС
•  Редактиране и анулиране на документи
•  Задаване на диапазон за отпечатване на фактури и санкциониран достъп до програмата с определяне на права за работа на всеки потребител
•  Издаване на документи с използване на няколко банкови сметки
•  Автоматично издаване на дебитно/кредитно известие от фактура
•  Автоматично издаване на фактура от проформа фактура
•  Поддръжка на списъци с артикули, контрагенти, ДДС, мерки и разфасовки, Държави
•  Поддръжка на 3 вида цени за артикул
•  Поддръжка на номенклатура “Основание”, използвана при неначисляване на ДДС
•  Указване на процент отстъпка или надценка към всеки контрагент за конкретен или за всички редове на документ
•  Настройка на значността на ед.количества, ед.цена и общата стойност на реда във фактурата
•  Печат на три вида фактури

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, АРХИВИ
•  Експорт на документи, справки и номенклатури към MS Excel; MS Word, PDF, HTML.
•  Системно архивиране на всички данни – запис на произволен носител или компютър
•  Фирмено архивиране – запис данните на конкретна фирма на произволен носител или компютър

Софтуерната счетоводна система Перфект Фактуриране е подходяща за:

•  Обслужване на малки, средни и големи фирми и организации – без значение от големината на фирмата, нейния документооборот и броя потребители, които работят с данните ѝ, софтуерната система може да се справи ефективно с поставената му задача

•  Обслужване на множество фирми – без допълнително заплащане за брой обслувани фирми.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимална конфигурация: CPU: 1.0GHz, RAM: 1GB, Disk space: 100MB, Monitor Resolution: minimum 1024 x 768, OS: Windows XP
• Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit. Изисквания за кирилизирана операционна система.

Версия  8.21.0.2 / 28.04.2016

■  1. Промяна в алгоритъма на записване на документ – първо се записва, после се показва Print Preview (вижда се реалния номер на документ, с който е записан) и накрая се разпечатва
■  Възможност за печат на оригинал на документ без да се налага да се преминава през редактиране – отделни бутони за печат на оригинал и на копие.
■  Проформи фактури – при изчистване на поле “Краен срок на плащане” на печат да не се показва никаква дата
■  При подготвяне на фактура от проформа да се слага текущата дата в полетата “дата на фактура” и “краен срок на плащане”.
■  Възможност за издаване на кредитно или дебитно известие от проформа фактура. Досега можеше само фактура от проформа. 
■  Коригирано е при контиране на документ, когато трябва да се настройва сметка за определен ред от фактурата, екрана беше тесен, и при дълги наименования на реда на фактурата, съответно не се виждаха бутоните за избор или отказ ако трябва да се промени избраната сметка от сметкоплана.
■  При редактиране на документи да може да се изчиства поле “Краен срок на плащане”. Досега е имало проблем и не е можело да се редактира това поле при редакция на документ.

Версия  8.19.0.4 /  20.03.2014

■  Добавено ново поле “Касова отчетност” при изготвяне на всички документи (без Протокол по чл.117 от ЗДДС), опция която се показва на печат на документа над номера, важи за фирми регистрирани по “Касова отчетност”.
■  Добавено ново поле “Краен срок на плащане” при изготвяне на всички документи (без Протокол по чл.117 от ЗДДС), опция която се показва на печат на документа под поле “Дата на възн. на данъчното събитие”.
■  Добавено ново поле “Доставка по чл.163А” в екрана за контиране на документи.
■  При контиране на документи автоматично се показва код 11/12/13 в поле “Вид документ”, когато е зададената опция за касова отчетност.
■  При контиране на документи автоматично се попълва поле “Предмет на сделката” с въвеното в поле “Предмет” в екран Администриране. Удачно за използване е за фирми, които масово използват един вид предмет на сделката в документите си. В противен случай е по-добре това поле да не се попълва автоматично, а да се избира от падащ списък при контиране.
■  Добавен нов вид плащане “друг вид плащане” при изготвяне на всички документи.
■  Добавена настройка за запомняне на най-често използвания вид плащане при изготвяне на документ. Настройката е заложена в системни настройки на програмата.
■  Добавен нов филтър “Филтър по вид документ” в справки “Документи”, “Анулирани документи”, “Плащания”.
■  Добавен нов филтър “Филтър краен срок до” в справка “Плащания”.
■  Възможност за редактиране и приключване на диапазон на документи – ако укажем крайния номер=последно издадения, програмата предлага да приключи диапазона. Не може да се указва по-малък номер от последно издадения номер на документ! Не може да се редактира началото на диапазон! В червено се оцветява приключен диапазон. В синьо се оцветява текущо използван диапазон. В черно се оцветява диапазон, който все още не се ползва. Не се разрешава изтриване на текущ или приключен диапазон на документи.
■  Добавено ново поле “Следваща фактура” в раздела с диапазоните на документите, указващо следващия номер на документ.
■  Добавено ново поле “Приключен” в раздела с диапазоните на документите – активира се при естествено достигане последния номер на диапазон или при редактиране последния номер на диапазон.
■  Задължително е прилагане “Проверка и поправка на БД” заради новите полета за “касова отч.” и “краен срок на плащане” в таблици Docs и FSDocs, както и “Доставка по чл. 163А” в таблица Conto.
■  Премахване на иконите в главното меню на програмата.
■  Във всички справки колоната “ТО%” е направена невидима, тъй като отдавна не се ползва за отстъпки – откакто отстъпката бе премахната да се пресмята като цяло в/у сумата на документа.
■  В номенклатура “Контрагенти” е преименувано поле “Homepage” на “Код”. Това поле се ползва за нуждите на Перфект Счетоводство – бързо извикване на контрагент по код. Във Перфект Фактуриране не се използва.

Версия  8.18.0.0 / 23.10.2013 

■  Добавена нова функционалност за контиране количества на фактури и известия. За активиране на тази функционалност:
1. В интеграцията се добавя възможност за двата вида плащане (в брой, с плат. нареждане) освен сметка продажби да се настройва и количествен признак за тази сметка (който се създава в счетоводния модул) – поле “колич. признак”.
2. За всеки артикул се добавя възможност за указване на количествен признак, така както се указва и сметка и/или партида за артикул – ново поле “колич. признак”

Версия  8.17.6.11 /  27.07.2012

■  Корекция при изчисляване обща сума на документа когато количеството се въвежда с много голяма значност – 5 знака след запетаята.

Версия 8.17.5.10 / 05.06.2012

■  Подобряване едновременната работата на потребителите при издаване на документи.
■  Модифициране задаването на права от администратора на системата.

Версия  8.17.3.8 /  05.08.2011

■  Нов формат за подаване на данни към Датекс каси – взема се общата сума на фактурата и данъчната групa (според това дали е ставката на ДДС е 0 % или 20 %) и се подават за издаване на касовия бон.
■  При запис на фактура се проверява дали номера на документа в “Преглед преди печат” вече е използван от друг потребител (записан документ) – ако е вярно се издава съобщение да се повтори процедурата по “Преглед преди печат”, за да се ползва следващ неизползван номер.

Версия  8.17.1.6 /  12.07.2011

■  Редакция на Протокол по чл.117 от ЗДДС – модификация в полетата за общи суми в долната част на документа.
■  Печат на Протокол по чл.117 от ЗДДС – разширение на поле “Наименование на артикул” на печат.

Версия  8.17.0.5 /  05.07.2011

■  Добавен нов тип фактура – Формулярна фактура – 2-ри вид – надписа ОРИГИНАЛ се появява като малък текст в горната средна част на екрана, под датата и населеното място. Това спомага експорта на фактурата в pdf формат.
■  Добавен експорт на фактура в pdf формат – не може да се използва за Формулярна фактура, използва се за останалите видиве фактури.
■  При експорт на фактура и запис във файл, след изход от предпечатния файл програмата предлага да запише фактурата – без нужда от това тя да се разпечатва. 

Версия  8.16.1.4 /  17.01.2011

■  Разширено поле “име на фирма” в администрацията от 40 на 50 символа.
■  Козметична промяна в печатите във връзка с удължаването на поле “име на фирма”.
■  Промяна в печат на документи от тип “формулярни”- някои полета, касаещи шаблона на документите – наименование, ИН, ИН по ДДС, Адрес и т.н.) стават с твърди големини на шрифта, а ще се променя само въведената от потребителя информация при промяна на шрифт в настройки на печат.

Версия  8.15.1.2 /  17.06.2010

■  Запомняне на настройките на принтера, въведени в настройки на драйвера в екрана за преглед преди печат; запомнят се само за текущото отвараряне на прегледа преди печат

Версия  8.14.1.0 /  15.03.2010

■  Администрация/Фирми – добавен списък с фирми в модула, сортирани по избран критерий
■  Администрация/Фирми – добавена номенклатура Банкови данни за издателя – при издаване на документ може да се използва избрана банкова сметка
■  Администрация/Интеграция – групирани са сметки за контиране на фактури и известия, платени:
A) в брой;
Б) с платежно нареждане; 
■  Контиране на протокол със автоматично създаване на покупка и/или продажба.
■  Въведена защита да не може да се изтрие акаунта на системен администратор, ако той е само един.
■  Маловажни промени в някои екрани.

Версия  8.13.1.0 /  21.07.2009

■  Модификация да не се търси път за контиране към ПЕРФЕКТ Счетоводство ако ПЕРФЕКТ Фактуриране се пуска през ПЕРФЕКТ Складово стопанство.

Версия  8.13.0.0 /  10.07.2009

■  Модификация при архивиране – подразбиращо се място на съхранение на архив

Версия  8.12.1.0 /  23.03.2009

■  Разширено поле “Артикул номер” от 20 на 50 символа

Версия  8.12.0.0 /  21.11.2008

■  Преминаване към chm помощна система в програмата.

Версия  8.11.0.0 /  12.09.2008

■  Коригиран проблем подади вероятност да се получи неправилно закръгление на “Дан. основа” при използване на по-голяма точност от 2 знака след десетичната запетая за Ед. цена и Количество на ред от фактурата.

Версия  8.10.1.0 /  29.11.2007

■  Добавена възможност на ниво Контрагент от номенклатура “Контрагенти”да се указже процент “Търговска отстъпка” / “Търговска надценка” (ТО / ТН), който процент по подразбиране се предлага при изготвяне на документ. След избор на контрагент, промяната в цената се отразява с натискане на бутон “Промяна на ед. цена с процент”.
■  В справка “Документи” са добавени полета “Потребител” и “Последна промяна [дата и час]”.

Версия  8.10.0.1 /  09.10.2007

■  Добавено ново право за потребител в Администиране : “Да редактира издадени документи”, за което се разбира фактури, проформа фактури, деб. / кред. известия и протоколи по чл. 117 от ЗДДС.Това дава възможност да се издаде документ със щампата “Оригинал” след редакция .