ПЕРФЕКТ Индивидуално заплащане

Перфект Индивидуално заплащане е многофирмен модул, който е предназначен за начисляване на работни заплати на служителите за произволни периоди, с използване на общо заплащане или по разценка, след което се изготвят фишове за заплати и ведомост. Програмата е подходяща за текстилната и шивашка промишленост, както и други индустрии, в които се използва заплащане по разценка.

В Перфект Индивидуално заплащане се използват дневни отчети за извършени операции по артикули от служителите. Дневните отчети се настройват и коригират по всяко време, без ограничения. Могат да се изготвят комплексни справки по различни критерии – артикули, операции по артикули, брой извършени операции от служителите, хронология на броя извършени операции от служителите по периоди, с отчитане на разликата между броя на извършените операции и тяхната поръчка.

ПЕРФЕКТ ИНДИВИДУАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ

Запознайте се подробно с функционалностите на Перфект Индивидуално заплащане

Кратко представяне на възможностите на Перфект Индивидуално заплащане:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поддържа се начисляване на заплати на случители за избран период с метод:
•  “Общо заплащане”
•  “Заплащане на разценка”

При “Заплащане на разценка” се показват:
•  всички отработени операции за служител;
•  заработката по операции;
•  сума от всички заработки за период;

Данните от всеки екран в програмата могат да се разпечатат – справки, номенклатури, пликове за служители (съдържащи работната заплата).

ВЪВЕЖДАНИ ДАННИ
Преди начисляване на заплати се позволява въвеждане на детски добавки, болнични, материали, удръжки, аванс.

Поддържат се номенклатура от:
•  служители – за всеки служител се указва по какъв метод му се начислява заплатата, основна заплата и добавки
•  артикули – за всеки артикул се дефинира уникален код;
•  операции, от които е съставен всеки артикул, разценка (стойността заплащана за една операция), дневна норма, нормо-време за операция (броя операции изработвани на ден), като за всяка операция се дефинира уникален код.

СПРАВКИ
След начисляване на заплатите се изготвят справки:
•  Ведомост на заплатите – показват се отработени дни и часове, заработка, добавки, удръжки, аванс и т.н.;
•  Фиш на заплатите;
•  Дневен отчет – в табличен вид се въвеждат броя на отработените операции, като колоните на таблицата представляват отделните операции, а редовете – служителите работили за деня. Отчетът се редактира и настройва – по всяко време може да се редактират данни, добавят или премахват участващите в него артикули, операции и служители.
•  Справка за изработени операции за определен период:

•  сумарно по операции за артикул – показват се всички операции за избран артикул, какъв брой е изработен и каква е разликата между изработеното и поръчаното количество (ако е зададено такова);

•  по служители – за всяка избрана операция за артикул, се показва кой служител каква бройка е извършил;

•  за операция за служител по дата – за всяка избрана операция за артикул и служител се показва по дати каква бройка операции е извършена.

•  Справка за заработката на всеки служител по периоди, както и на средната заработка за конкретен период за всички служители.

Софтуерната счетоводна система Перфект Индивидуално заплащане е подходяща за:

•  Обслужване на малки и средни фирми и организации

•  Обслужване на множество фирми – без значение от броя фирми, без допълнително заплащане за брой обслужвани фирми.

Обслужване в отделни фирми и предприятия

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимална конфигурация: CPU: 1.0GHz, RAM: 1GB, Disk space: 100MB, Monitor Resolution: minimum 1024 x 768, OS: Windows XP
• Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit. Изисквания за кирилизирана операционна система.

Версия 2.2.0.0 / 28.05.2009

■  Разширено поле “Код на артикул” от 3 на 10 разряда.

Версия 1.13.0.0 / 29.11.2007

■  Добавен е печат на ведомост за всички служители на фирматa.

Версия 1.12.0.0 / 24.07.2007

■  Добавен Експорт на артикули
■  Добавен Импорт на артикули
■  Добавена възможност за разглеждане на експортен файл с артикули