ПЕРФЕКТ Складово стопанство

Перфект Складово Стопанство е многофирмен модул от софтуерната финансово-счетоводна система Перфект, предназначен за управление и автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма. Програмата следи стоковите наличности количествено и стойностно. Перфект Складово Стопанство дава цялостна складово-счетоводна картина на състоянието на складовете, чрез подробни справки и статистически отчети.

Перфект Складово стопанство поддържа множество ценови методи за изписване от складовете. Осигурява се работа с различни видове цени и валути, отстъпки и надценки. Поддържа се редакция и изтриване на документи. Програмата може да използва общи номенклатури с Перфект Счетоводство и Перфект Фактуриране, като автоматично прави връзка с ПЕРФЕКТ Фактуриране за издаване на фактури, както и контира издаедните документи към Перфект Счетоводство.

ПЕРФЕКТ СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

Запознайте се подробно с функционалностите на Перфект Счетоводство Складово стопанство

Кратко представяне на възможностите на Перфект Складово Стопанство:

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Бързо инсталиране и внедряване на софтуерното приложение във фирми и организации
•  Позволява работа с неограничен брой фирми и складове, без допълнително заплащане
•  Ценови методи за изписване от складовете : Индивидуално по партиди, по среднопретеглена стойност, по най-висока цена, по най-ниска цена, първа входяща – първа изходяща цена, последно входяща – първа изходяща цена
•  Удобен потребителски интерфейс, работата със софтуерното приложение е максимално опростена и ясна – липсват преходи между различни екрани, които могат да объркат потребителя

ВЪЗМОЖНОСТИ
•  Количествено и стойностно следене на материални запаси
•  Поддръжка на различни видове цени (отстъпки, надценки, фиксирани, въведени от потребителя)
•  Указване на процент отстъпка и надценка за ред от документ, за документ, за контрагент
•  Складови разписки, Експедиционни бележки, Приемо-предавателни протоколи, Протокол за преоценка, Искане за материали, Заявки
•  Спецификации, Изписване на материали по Калкулации
•  Автоматично осчетоводяване на документите към ПЕРФЕКТ Счетоводство
•  Автоматично издаване на фактура за продажба от ПЕРФЕКТ Фактуриране
•  Пълен лог на извършени от всеки потребител действия
•  Възможност за задаване на специфични права за всеки потребител

СПРАВКИ
•  Количествено и стойностно следене на материални запаси
•  Информация в лева и валута за: покупки, продажби, наличности, минимални количества, свръхзапаси в лева и валута за произволен период от време
•  Картон за всеки артикул
•  Картон за всяка заявка
•  Инвентаризационен опис
•  Справка “Оборотна ведомост” – количествено и стойностно, по отчетна стойност за всеки артикул
•  Следене на разплащания с клиенти и доставчици
•  Ценови листи в лева и валута
•  Справки “Финансов резултат” от дейността, “Топ-листа най-продавани артикули”, “Топ-клиенти” и “Топ-доставчици
•  Справка “Дефицит по спецификации / калкулации” с отчитане на “обобщена дефицитка”
•  Справки “Заявки” с отчитане на изпълнението им, “Дефицит по заявки” с отчитане на “обобщена дефицитка”

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, АРХИВИ
•  Експорт на справки, документи и номенклатури към MS Excel; MS Word, PDF, HTML.
•  Системно архивиране на всички данни – запис на произволен носител или компютър
•  Фирмено и складово архивиране – запис на произволен носител или компютър

Софтуерната счетоводна система Перфект Складово Стопанство е подходяща за:

•  Търговия
Модул Перфект Складово стопанство е подходящ за организация на търговските процеси във фирмите (магазини, заведения и т.н.) Софтуерният продукт дава възможност количествено и стойностно да се следи движението на материалните запаси, като се отчита финансовия резултат от операциите, статистика на най-продаваните артикули, най-активните доставчици и клиенти. При търговските операции се дава възможност за работа със фактуриране, заявки, разплащане, инвентаризация, преоценки, индивидуални отстъпки или надценки по артикули, индивидуални отстъпки или надценки по контрагенти (доставчици и клиенти).

•  Производство
Модул Перфект Складово стопанство е подходящ за организация на производствените процеси в предприятието. Софтуерният продукт дава възможност количествено и стойностно да се следят суровините, производството и готовата продукция в складовете чрез т. нар. калкулации / спецификации. При производствените операции се проследява номер и дата на всяка партида при използване на партидни методи, за да може да се следи движението на партидите.

•  Неограничен брой фирми и складове.
Без допълнително заплащане за брой обслувани фирми и складове. Всяка фирма може да може да включва неограничен брой складове.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Минимална конфигурация: CPU: 1.0GHz, RAM: 1GB, Disk space: 100MB, Monitor Resolution: minimum 1024 x 768, OS: Windows XP
• Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit. Изисквания за кирилизирана операционна система.

Версия 8.39.1.0 / 19.05.2014

■  Премахване на иконите в главното меню на програмата.
■  В номенклатура “Контрагенти” е добавено поле “Код”, което се ползва за нуждите на Перфект Счетоводство – за бързо извикване на контрагент по код. Във Перфект Складово стопанство не се използва.

Версия 8.38.0.0 / 14.11.2012

■  Корекция  при партиден метод на изписване – ако е изписана цялата партида, след корекция на експедиция (и намаляване на изписаното количество) не се създаваше партидата.

Версия 8.37.8.10 / 01.03.2012

■  Справка “Финансов резултат” – възможност за търсене и на отицателни числа.

Версия 8.37.7.9 / 24.02.2012

■  Справки “Финансов резултат” и “Топ артикули” – възможност за сортиране и търсене по всяка колона в тези 2 справки.

Версия 8.37.6.8 / 19.01.2012

■  Корекция на проблем с възстановяване на складов архив – при възстановяване на контрагенти съществуваше възможност да не се настрои подходящо генератора на номера на контрагентите.
■  При възстановяване на архив “Фирмена номенклатура” е добавена опция “Възстанови данни за контрагенти” с 2 радио-бутона: “Обнови и добави нови” или “Замени с тези от архива”.
■  В справка “Наличности” съществено е ускорено генерирането на експорт към XLS формат.

Версия 8.37.2.4 / 03.08.2011

■  Нов формат за подаване на данни към Датекс каси – общата сума на фактурата и данъчната група са изнесени в отделно поле на файла ((според това дали е ставката на ДДС е 0 % или 20 %) и се подават за издаване на касовия бон). Нова версия на:
F_Datecs.exe v 1.2.0.0
F_Datecs.INI

Версия 8.37.0.3 / 17.01.2011

■  Удължено поле “име на фирма” в администрацията от 40 на 50 символа.
■  Козметична промяна в печатите във връзка с удължаването на поле “име на фирма”.

Версия 8.36.1.1 / 03.12.2010

■  Добавена опция “Замени съществуващите контрагенти от архива” при възстановяване на “Фирмена номенклатура”.
■  Заложен описателен текст при всички видове архивиране и възстановяване.