Счетоводен Продукт - Перфект Счетоводство

ПЕРФЕКТ счетоводство е синтез от счетоводна методология и национални счетоводни стандарти с компютърна информационна технология, в съответствие с дългогодишните практически традиции и съвременния стил на отчетност. То е съобразено с изискванията на всички действащи в настоящия момент закони и нормативни актове.

Някои от възможностите на модула са следните:

 • Неограничен брой счетоводства – фирми
 • Паралелна работа в няколко отчетни периода – без ограничения
 • Индивидуален сметкоплан с партидна аналитичност
 • Откриване и закриване на сметки и партиди по всяко време
 • Начални салда на сметка, Начални салда на сметка по контрагенти
 • Автоматично осчетоводяване на типови документи, следене номерата на документите
 • Използване на сложни и транзиторни контировки
 • Използване на контировки с кръстосани валути
 • Осчетоводяване на валута
 • Осчетоводяване на количества и изчисляване на
  среднопретеглен курс
 • Автоматично предлагане на следващ подред номер при осчетоводяване на ПКО и РКО
 • Междинно, отчетно и автоматично приключване по сметки с разпределяне на общите разходи по партиди (изделия), автоматично приключване на множество сметки по заложен сценарий. Приключване по себестойност – разпределение на синтетичното салдо на сметка към партидите на друга сметка (с процентно разпределение на салдото по партиди)
 • Анулиране, корекция и изтриване на документи
 • Дневници на покупките и продажбите (запис на произволен носител или компютър)
 • Справка-декларация за ДДС – месечна и годишна (до 2006-та година)
 • Справка за приспадане на ДДС – автоматично изготвяне
 • VIES декларация – автоматично изготвяне
 • Справка за количества на сметка, с показване на
  оскладено/изписано от склада количество за всеки документ, партида на сметка, както и количествен признак (мерна единица)
 • Хронология на счетоводни документи и подреждане по папки
 • Погасяване на вземане и задължение, включително и от предходни години, хронология на погасяващите документи
 • Салда и обороти по сметки и партиди в лева, валута и количества
 • Оборотна ведомост, Оборотна ведомост по партиди, Оборотна ведомост по контрагенти, Главна книга
 • Справки за обороти по сметка с филтри по контрагенти и операция
 • ПКО, РКО и касова книга
 • Валутни справки за салда (и по партиди), обороти и оборотна ведомост по контрагенти и партиди
 • Паричен поток, Баланс,Соб.капитал, Отчет на приходи и разходи.
 • Годишни отчети – Елементи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Сервизни справки за проверка интегритет на документи, проверка разпределение на суми, дублирани документи
 • Консолидация на счетоводства
 • Системно, фирмено и годишно архивиране(запис на произволен носител или компютър)
 • Експорт / импорт на документи, номенклатури и настройки от една фирма във друга, възможност за прехвърляне на данни между отдалечени клонове на фирма – сводиране
 • Печат на всички документи
 • Експорт на справки към стандартни файлови формати
 • и др.

Внимание! Продуктите от серията Перфект са с прекратена поддръжка

Предоставяме последна версия на продукта Перфект Счетоводство в случай на нужда. Минималната версия, от която може да се направи импорт на архив е 7.1.1.3. След извършване на импорта е необходимо извършване на проверка и поправка на базата данни.

Изисквания за инсталация: OS: MS Windows 7 – 32 bit; RAM: 2 GB; CPU: 2 Ghz; HDD: 300 MB

Перфект Счетоводство v. 8.63.0.0 (ZIP Archive)

Документация